CONCURS INSTAGRAM

BASES

 • Sol poden participar les persones que compleixin amb la temàtica i les bases del concurs.
 • Els i les concursants cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies per tal que l’organització pugui utilitzar aquest material.
 • Els i les concursant autoritzen que les seves dades i fotografies es publiquin a les xarxes socials de l’organització.
 • La persona guanyadora serà contactada per l’organització per fer-li arribar el premi. En cas que en 5 dies no hagi respost, l’organització escollirà un nou guanyador/a.
 • En cas d’empat, s’obrirà un nou període d’exposició per desempatar.
 • L’organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació del concurs aquelles persones que no reuneixin els requisits plantejats i termes de participació.
 • L’organització es reserva el dret d’eliminar o rebutjar alguna fotografia si vulnera els drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
 • Totes les imatges han de ser originals. D’aquesta manera, cada participant es responsabilitza dels drets d’imatge i propietat intel·lectual sobre el material publicat. Si l’organització detecta qualsevol tipus de plagi, la imatge serà descartada. Si l’organització no ho detecta i existeix una denúncia posterior, l’autor/a en serà l’únic/a responsable.
 • De la mateixa manera, l’autor/a es fa responsable dels drets d’imatge de les persones que apareixen a les seves fotografies. Això inclou el permís del pare, mare o tutor/a de menors si és el cas.
 • L’organització no es fa càrrec de les possibles pèrdues de dades per problemes de mal funcionament d’Instagram o Internet. 
 • Els i les participants eximeixen l’organització de tota obligació o compensació, si per qualsevol causa (per exemple falta de participació) hagués de ser anulat o suspès el concurs, situació que es posaria en coneixement dels i les participants. 
 • La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Graphic Design