Prometheus

COMUNICACIONS

Tothom que estigui interessat en presentar comunicacions al Simposi, té temps fins el 10 d’octubre per enviar la proposta a: simposifalles.cultura@gencat.cat

INFO a enviar:

 • Títol de la proposta
 • Resum (màxim 500 paraules)
 • Àmbit en el qual es presenta la proposta:
  • Àmbit 1. Falles, haros, halhes i brandons. Història i actualitat de la festa
  • Àmbit 2. Organització i gestió de les festes de foc
  • Àmbit 3. Educació, transmissió i divulgació en la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial
  • Àmbit 4. COVID, sostenibilitat i futur de la festa
 • Nom i cognoms
 • Correu electrònic dels/les autors/es
 • Adreça / Població  / CP
 • Afiliació laboral / professional

A l’inici del document incloure Autor(s/es), correu electrònic i breu descripció (5 línies) de la persona/es autora/es.

Posteriorment l’organització publicarà les comunicacions acceptades pel Comitè Científic i comunicarà als interessats la possibilitat de fer la presentació oral presencial dins l’àmbit seleccionat del Simposi, i/o únicament presentació escrita amb les normes descrites més avall.

Podrà presentar-se únicament una comunicació per autor.

Les comunicacions es publicaran al web del Simposi i amb posterioritat a la seva celebració es publicaran en format llibre d’actes/dossier resum. Les persones autores dels textos en rebran un exemplar.

Atès que l’extensió del llibre d’actes del Simposi pot limitar el nombre de comunicacions que s’hi publicaran, l’organització estableix com a criteris de selecció fins a completar la quota permesa: (1) les comunicacions seleccionades pel Comitè Científic que es presentaran oralment en el transcurs del Simposi; i (2) la data en què han estat presentades.

Per a més informació: simposifalles.cultura@gencat.cat

NORMES DE PRESENTACIÓ

A l’inici del document incloure Autor(s/es), correu electrònic i breu descripció (5 línies) de la persona/es autora/es.

Extensió: L’extensió màxima serà de 6000 paraules, incloent-hi, fotografies, gràfics, notes i la bibliografia. Format: Word. Màxim 8 Mb.

Cos del text: tipus de lletra Times New Roman (TNR) 12pt. Text Justificat i interlineat 1,5. Marges (dret i esquerre, superior i inferior): 2,5 cm. No feu sagnat a començament de paràgraf i no utilitzeu estils de font (cursiva, negreta, subratllat, majúscules) per tal d’indicar èmfasi.

Notes a peu de pàgina: TNR 10 pt., numerades, justificades, espai d’interlineat simple. Hauran de ser amb caràcter aclaridor i no per a introduir referències bibliogràfiques.

Numeració de pàgines: marge inferior centrat, sense format ni èmfasi. 

Títol de la comunicació: TNR 16pt., en majúscules, centrat i negreta.

Títol d’apartats (1, 2, 3…) i subapartats (1.1, 1.2…): TNR 14pt., minúscules i en negreta. Deixeu sempre una línia entre el final d’un apartat i el següent títol de l’epígraf, i entre el títol de l’epígraf i la continuació del text.

Imatges: inserides o incrustades al document (ni vinculades, ni enganxades), preferiblement en format estandaritzat (jpg, gif), bona resolució i sempre amb indicació de la font i l’autoria. El mateix s’aplicarà en el cas de les taules. Fotografies i taules caldrà numerar-les seqüencialment i inclouran una breu descripció.

Model de referències bibliogràfiques dins del text, a les notes o després de les cites: Lévi-Strauss (1986:202).

Bibliografia: al final del document, ordenada alfabèticament i en sistema Harvard. Les fonts hauran de ser citades al text per autor i any de publicació. La lògica de  la referència és la següent: qui (autor/a) -quan (any) -què (títol original) – on ? (diferenciats en funció de la font: llibre amb el lloc i l’editorial, la revista inclou el volum, número i pàgines, així com també la direcció de la pàgina web si hi hagués). Si no es coneix l’autor la referència s’ordenarà d’acord amb la primera lletra del títol.

Exemple llibre:
Basch, L.; Glick Schiller, N. i Szanton Blanc, C. (1994) Nations Unbound: Transnacional Projects, Postcolonial Predicaments and Desterritorialized Nation-States. Amsterdam: Gordon & Breach.

Exemple capítol de llibre:
Beck-Gernsheim, E. (2001) “Mujeres migrantes, trabajo doméstico y matrimonio. Las mujeres en un mundo en proceso de globalización”. A Beck-Gernsheim, E., Butler, J. i Puigbert, L. Mujeres y transformaciones sociales. Barcelona: El Roure.

Exemple article en revista:
Berger, A y Chevalier, P. (2001) “Nouvelles functions tertiaries et dynamiques démographiques en milieu rural”, Espace, Population, Sociétés, 1: 69-88